دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نعمت اله   خراسانی

پست الکترونیکی : n.khorasani@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : جنگلداری و اقتصاد جنگل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تاثیر آلودگی هوا بر پوشش گیاهان جنگلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه وین اتریش

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جنگلداری (آلودگی های محیط زیست)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه وین اتریش

سوابق اجرایی

پیوست رزومهعضویت در جوامع علمی

پیوست رزومهنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 35

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه محیط زیست

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/03/01

نعمت  اله خراسانی

نعمت اله خراسانی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

^